• Monitoring wizyjny

   • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

    1. 1.     Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, adres e-mail: sp2@oswiata-otwock.pl, numer telefonu: 22 7793232 ,
    2. 2.      Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych p. Tomasz Szwed -  adres mailowy: tomasz.szwed@cbi24.pl
    3. 3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
    4. 4.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
    5. 5.   Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  22
    6. 6.  Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
    7. 7.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    8. -        żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    9.  -        wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook