• Rekrutacja do przedszkola

   • Rekrutacja do przedszkoli na rok 2024-2025

     

    Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się dnia 26 lutego 2024 roku od godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

     Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/ a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

     

    Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

    Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

     

    Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

     

    Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Otwocka, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko.

     

    Dzieci urodzone w 2022 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

     

    Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

     

    1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.   Zarządzenia (nr 14/2024)

    Harmonogram rekrutacji:

    • Od 19 do 23 lutego do godz. 12 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko.
    • Od 26 lutego od godz. 9 do 8 marca do godz. 15– składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    • Od 11 do 22 marca do godz. 8 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
    • 25 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.
    • Od 25 do 29 marca do godz. 15– obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.
    • 3 kwietnia godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     

    1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
    • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
    • data i godzina wydrukowania wniosku;
    • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/ szkole;
    • data i godzina zatwierdzenia wniosku

    nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

     

    1. Informacje ogólne:
    • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Otwocku:

    – dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie (urodzone w latach 2021-2018);

    oraz

    – dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

    • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.
    • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku.
    • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
    1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2023/2024).

    W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. 19-23.02.2024 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

    Załącznik: deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.

     

    1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
    • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

    Załącznik wniosek

    • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (max. 3 placówki). Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
    • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

    –  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

    – drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

    • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

    –   pobierają druk wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole,

    –   wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

    – informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły lub upoważniony przez niego pracownik.

    • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
    • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
    • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty (składane w oryginalenotarialnie poświadczonej kopii albo kopii w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata)/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

    Załącznik oświadczenie o samotnym wychowywaniu

    Załącznik oświadczenie o wielodzietności

    Załącznik oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

    • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
    • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

    – żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

    – zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, o potwierdzenie okoliczności zawartych  w oświadczeniach.

    W tym celu Prezydent Miasta Otwocka:

    – korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

    – może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

    – może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

    O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

    • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.
    • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
    • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:
    • wielodzietność rodziny kandydata,
    • niepełnosprawność kandydata,
    • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
    • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
    • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
    • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

    • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

    Załącznik Uchwała

    • W przypadku, gdy ilość wolnych miejsc jest mniejsza od liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów, kolejność kwalifikacji odbywa się według zasad określonych  w wewnętrznych regulaminach rekrutacji placówek oświatowych.
    • Wynik postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
    • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu przez system informatyczny lub pisemnie w przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

    Załącznik potwierdzenie woli zapisu

    • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
    • Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

    –  wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. (Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.),

    – wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.). Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook