• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku zobowiązuje się, zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.sp2otwock.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, oraz spełnić wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

   Data publikacji strony internetowej: 2014-06-18.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

   Status pod względem zgodności z ustawą:

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych; mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi; część plików nie jest dostępnych cyfrowo; niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

   INFORMACJE DODATKOWE :

   Strona umożliwia m.in.: zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA), zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA). wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A).

   Narzędzie ułatwień dostępu, a w nim: zwiększanie i zwiększanie rozmiaru tekstu, podwyższony kontrast, wybór języka. Linki w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie przeglądarki. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

   Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

   Materiały do pobrania zamieszczane są w ogólnodostępnym formacie pdf.

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-04-09

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Gorska , e-mail: sp2@oswiata-otwock.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 779 32 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Korzystanie z klawiatury: Na stronie działają standardowe domyślne skróty klawiszowe.

    

   Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

   Adres: ul. Poniatowskiego 47/49, 05-400 Otwock,

   Sekretariat szkoły

   telefon: (22) 7793232

   e-mail: sp2@oswiata-otwock.pl

   strona internetowa: https://www.sp2otwock.edu.pl

   Informacje na temat procedury odwoławczej

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowejw Otwocku,  ul. Poniatowskiego 47/49, 05-400 Otwock

   Lokalizacja: Szkoła znajduje się na terenie, który sąsiaduje bezpośrednio z dwoma drogami powiatowymi (o średnim natężeniu ruchu) oraz terenami zalesionymi. Otoczona jest drzewami i zielenią na terenie szkoły. Otoczenie przyrody, czyste powietrze gwarantuje, że pobyt dzieci i uczniów w szkole jest przyjemny i bezpieczny.

   Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, usytuowane jest od ulicy Poniatowskiego. Budynek szkolny jest trzykondygnacyjny nie posiada windy umożliwiającej dostanie się osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje. Drzwi zewnętrzne do budynków, nie są automatyczne i nie są przesuwne.

   Przy głównym wejściu do budynku szkolnego znajduje się dzwonek dźwiękowy. Przy wejściu głównym dodatkowo zamontowany jest wideofon umożliwiający identyfikację osób odbierających dzieci ze świetlicy szkolnej.

   Do budynku prowadzi chodnik wyłożony kostką, a przed samym budynkiem  od ul. Poniatowskiego znajduje się  10 miejsc parkingowych w tym jedno dla niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca parkingowe znajdują się od strony ul. Narutowicza przy wejściu do przedszkola. 

   Do budynku prowadzą podwójne drzwi wejściowe.

   Szkoła posiada 19 sal dydaktycznych i pracowni, 2 salę świetlicy 3 sale do zajęć specjalistycznych, bibliotekę,  3 sale gimnastyczne, gabinet pielęgniarki, kuchnię i stołówkę szkolną oraz pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat uczniowski i pokój kierownika gospodarczego. Obok kuchni  znajduje się zaplecze kuchenne, w którym przechowywane są produkty spożywcze, myte i wyparzane są naczynia. Wejście do zaplecza jest od strony kuchni.

   Przy szkole od strony przedszkola znajduje się bezpieczny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni. 

   Z budynku szkoły można wydostać się poprzez 8 wyjść ewakuacyjnych.

   Obiekt szkolny jest całodobowo chroniony przez agencję ochrony oraz monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny.

   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

   Parking samochodowy znajduje się przy wejściu do szkoły od strony ul. Poniatowskiego i od strony  ul. Narutowicza przy wejściu do przedszkola. Na teren nieruchomości prowadzi brama wjazdowa, z której korzystają pracownicy szkoły oraz dostawcy.

   Miejsce dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przed wejściem głównym  i  jest specjalnie oznakowane poziomą kopertą P-20  i znakiem pionowym D-18a +T-29 I 

   Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

   W całości budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on - line.

   Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce mogą skorzystać z pomocy nauczyciela posługującego się alfabetem języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania mailem lub telefonem.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Informacje dodatkowe

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
    • sekretariat tel.(22) 779 32 32
     sekretariat uczniowski tel. 605 834 956
     sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
    • ul. Poniatowskiego 47/49
     05 - 400 Otwock

     NIP 5322071474
     REGON 367997990
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Facebook