• ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY

    • Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

     1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

     2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
      i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

     3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów:

     4 .Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

     a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
      i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
     i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Podstawa prawna:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook