• Ogłoszenie !!!

     • Uprzejmie informujemy, że w związku z egzaminami ósmoklasisty w dniach 24, 25, 26.05. 2022 r. szkoła będzie zamknięta - nie będzie zajęć lekcyjnych.

      ОголошенняПовідомляємо, що узв'язку з екзаменами у 8 класі 24, 25, 26.05.2022 року. школа буде зачинена - уроків не буде.

     • Organizacja egzaminu - najważniejsze informacje !

     • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.


        

      Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

      • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
      • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

      Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

      Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

      • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej(wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły);
      • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
      • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

      W roku szkolnym 2020/2021 egzamin będzie obejmował:

      • język polski;
      • matematykę;
      • język obcy.

      Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:

      • angielski (w naszej szkole);
      • francuski;
      • włoski;
      • hiszpański;
      • niemiecki;
      • rosyjski;
      • ukraiński;

      przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      W roku szkolnym 2021/2022 nie będzie, tak jak był planowany, przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (do wyboru przez ucznia: historii, fizyki, chemii, geografii lub biologii) – egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.

      Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

      Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

      Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

      DZIEŃPRZEDMIOTCZAS TRWANIA EGZAMINU

      24 maja 2022 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut   / 180 minut**

      25 maja 2022 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut / 150 minut**

      26 maja 2022 (czwartek), godzina 9.00 język obcy 90 minut / 135 minut**

      **czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

       

      Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

      Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

      W dniu egzaminu:

      1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – 8:30. Listy zdających będą wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych.
      2. O ustalonej godzinie(8:40) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście, i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
      3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą  przybory do pisania, tj. długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz – w przypadku egzaminu z matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika, aby nie zalać arkusza.

       

      Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy).

      Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

      1. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
      2. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.
      3. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
       • zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego(w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego);
       • sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają w arkuszuz języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi;
       • sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego);
       • sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach (W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.);
       • zakodować arkusz oraz w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego nakleić naklejki przygotowane przez OKE (zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz  karta odpowiedzi).
       • Nie należy odrywać karty odpowiedzi od zeszytu zadań.
      1. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
      2. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach (tj. OPO/OMA/OJ** -200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00) oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
      3. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
      4. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
      5. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie czarnym długopisem.
      6. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
      7. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
       • nie opuszcza sali egzaminacyjnej (Tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu  nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.);
       • nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca;
       • w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi;
       • nie wypowiada uwag i komentarzy;
       • nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
      8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu.
      9. W przypadku:
       • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia;
       • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej;
       • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

      przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

      1. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

       

      1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją.
      2. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

      W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora

      • niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych
      • sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia

      dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

      Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzony w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem. W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”.

      Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

      Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

      Podstawa sporządzenia instrukcji: „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022”.

     • Zebranie z wychowawcą - 19 maj !!!

     • Szanowni Rodzice,

       zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, zapraszamy na  zebranie z wychowawcami.

      Godziny zebrania:

      17.00 - Klasy 1-3

      17.30 - Klasy 4-8

      18.15 - Klasa 6a

       

      Przydzielone sale:

      Sala 12 – 1a Katarzyna Kwas

      Sala 13 – 1b Julia Michałowska

      Sala 14 – 2a Dorota Sychowiec

      Sala 15 – 2b Edyta Kamińska

      Sala 16 – 3as  Katarzyna Rudnicka

      Sala 17 – 3b Agata Więsik

      Sala 19 – 6a Grażyna Maj

      Sala 20 – 4bs Olga Korybut

      Sala 21 – 8b Katarzyna Siciarz

      Sala 22- 4as Katarzyna Motyka

      Sala 23 – 5a  zastępstwo - Joanna Cywińska

      Sala 24 – 5bs Wioleta Nicińska

      Sala 25 – 7a Małgorzata Rajczykowska

      Sala 5 – 8as Bartłomiej Drach

      Pozostali nauczyciele będą oczekiwali w pokoju nauczycielskim na pierwszym piętrze. Psycholog będzie dostępny w gabinecie nr 9 obok pokoju nauczycielskiego.

       

       

     • Uroczystości z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     • 3 Maja odbyły się uroczystości upamiętniające 231 rocznicę Uchwalenia Ustawy Zasadniczej jaką była pierwsza w Europie a druga na świecie Konstytucja 3 Maja. Obchody zostały rozpoczęte uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele Wincentego a Paulo, a dalszy ciąg nastąpił przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim. Dziękujemy uczniom klas ósmych za reprezentowanie szkoły, dziękujemy nauczycielom oraz całej społeczności szkolnej , która była obecna.

     • Akademia z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • W dniu 29 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Klasa 5a pod opieką Pani Moniki Czerskiej przygotowała uroczystość upamiętniającą to niezwykle ważne wydarzenie. Podczas apelu przybliżone zostały okoliczności zwołania Sejmu Wielkiego i ustanowienia pierwszej polskiej konstytucji. Była to pouczająca lekcja historii i patriotyzmu, która przeniosła wszystkich w minione wieki.

      Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Adam Stanisław Krasiński. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu.

      Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

      KONSTYTUCJA 3 MAJA – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE

      Konstytucja wprowadzała:

      • trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
      • ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, co miało na celu zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa.

      Konstytucja:

      potwierdzała przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa, dawała miastom prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast obejmowała pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej,

      Konstytucja znosiła:

      narzędzia władzy szlacheckiej jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany, wolną elekcję, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.

      W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.

      Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej kiedy Polska odzyskała niepodległość święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

     • Rozdanie nagród w Szkolnym Konkursie Wielkanocnym „Symbol Wielkanocy”.

     • 29 kwietnia podczas uroczystej akademii zostały wręczone nagrody dla laureatów Szkolnego Konkursu Wielkanocnego „Symbol Wielkanocy”. Gratulujemy zwycięzcom !!!Dziękujemy organizatorom Pani Magdalenie Gorskiej i Małgorzacie Rajczykowskiej oraz wszystkim uczestnikom konkursu !!!

     • Wyniki Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

     • W dniu dzisiejszym  - 25.04.2022 odbyło się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego Miło nam poinformować, że III miejsce zajął uczeń naszej szkoły Kacper Wojtasiewicz Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Wyniki "Szkolnego konkursu wiedzy o Mazowieckim Parku Krajobrazowym"

     • 21 kwietnia uczniowie przystąpili do "Szkolnego konkursu wiedzy o Mazowieckim Parku Krajobrazowym", który był skierowany do uczniów klas 4-8. Miło nam poinformować, że najwyższy wynik otrzymali:

      Urszula Marciniak klasa 5b - I Miejsce,Karolina Słupska klasa 8b - II Miejsce,Jan Maliszewski klasa 6a - III Miejsce

      Gratulujemy !!!

     • 22 kwiecień - Dzień Ziemi

     • Nasi uczniowie pamiętają o swojej planecie. Z tej okazji przygotowali albumy  "Dzień Ziemi - Dniem Mojego Miasta".  Prace można oglądać na przygotwanej wystawie, która znajduje się na głównym holu.

     • Targi Edukacyjne - Perspektywy 2022

     • Wyjazd na Targi Edukacyjne Perspektywy - nasi uczniowie najstarszych klas oglądali wystawy szkół średnich, zapoznali się z ofertą, mogli zasięgnąć opinii uczniów i absolwentów.

     • AKADEMIA MOCY DZIEŃ PEŁEN EKSPERYMENTÓW W NASZEJ SZKOLE

     • W dniu 08.04.2022 r. nasza szkoła miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym pn. Akademia Mocy. Było to możliwe dzięki PSE, które w ramach budowy linii 400 kV na trasie Kozienice-Miłosna planuje mnóstwo dodatkowych inicjatyw wspierających lokalną społeczność. PSE nie zapomina o dzieciach i młodzieży i podejmuje ciekawe działania edukacyjne. To, w którym braliśmy udział, zostało zaplanowane w wybranych szkołach, mieszczących się na trasie zaplanowanej inwestycji.

      Akademia Mocy postawiła sobie za cel, aby przybliżyć uczniom klas 7 i 8 zagadnienia, którymi zajmuje się PSE, a o których młodzież uczy się na lekcjach fizyki. W związku z tym uczniowie mogli zapoznać się z takimi pojęciami jak: prąd elektryczny, energia, energetyczna, przesył prądu na duże odległości, bezpieczeństwo oraz różnego rodzaju ciekawostki związane z prądem. Wiedząc, że zagadnienia te często nie są łatwe do wyjaśnienia, a także biorąc pod uwagę wiek grupy docelowej, PSE postawiło na widowiskową i dynamiczną formę przekazu. Działo się całkiem sporo. Były wielkie generatory, zwane generatorami Van De Graffa, kule, talerze i tuby plazmowe, ogromna klatka Faraday’a, maszyny elektrostatyczne, świetlówki, które świecą bez podłączenia do gniazdka. Za pomocą specjalnych mierników uczestnicy mogli porównać natężenie pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez sprzęt użytku domowego do tego wytwarzanego przez linie elektryczne. Uczniowie z ciekawością odkryli, że już w odległości 50 m od linii natężenie to jest znacznie mniejsze, niż np. to wytwarzane przez monitor komputerowy.

      Najważniejsze zadanie, z jakim zmierzyła się nasza młodzież, związane było ze specjalnie zaprojektowanymi makietami, które już na wejściu przykuły naszą uwagę. Okazało się, że musieli oni poprowadzić linię wysokich napięć między elektrownią a miastem. Dowiedzieli się dzięki temu, w jaki sposób prąd trafia do naszych domów i jaką rolę odgrywają w tym linie przesyłowe, m.in. te, które budowane są w naszej okolicy.

      Uczniowie od pierwszej minuty byli zafascynowali tym co zobaczyli na sali, tym bardziej, że powitały ich dwie zagadkowe postacie: Nikola Tesla i fikcyjna postać Power Mana. Nikola Tesla, zgodnie ze swoim naukowym usposobieniem, wciągał uczniów w ciekawą, czasami burzliwą dyskusję, aby wspólnie z nimi zrozumieć zachodzące zjawiska. PowerMan natomiast w humorystyczny sposób wprowadzał uczniów w najróżniejsze doświadczenia i eksperymenty, których finałem było doprowadzenie prądu elektrycznego do miasta.

      Cała akcja przypomniała nam, skąd prąd bierze się w naszych gniazdkach oraz jak wiele pracy wkładane jest w to, abyśmy mogli bez przeszkód z niego korzystać w naszych domach. Ponadto pomogła w innowacyjny sposób, wykorzystując nowoczesne metody i techniki utrwalić i przypomnieć uczniom ważne pojęcia z fizyki, biologii i geografii, związane z energią elektryczną i energetyką.

      Akademio Mocy – dziękujemy!

     • Wyniki Szkolnego Konkursu Wielkanocnego „Symbol Wielkanocy”

     • Kategoria klasy 1-3

      I Miejsce - Amelia Biernacka 2b

      II Miejsce – Hanna Furmanek 1b i Mikołaj Ryłko 2b

      III Miejsce – Jan Białek 3as i Joanna Osińska 1a

      Kategoria klasy 4-8

      I Miejsce – Łucja Furmanek 5a

      II Miejsce – Alicja Kołodziejczyk 6a i Urszula Marciniak 5bs

      III Miejsce – Anna Kalinowska 7a i Marta Łopaciuk 5bs

      Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie !!

      Dyplomy i nagrody zostaną rozdane po przerwie świątecznej.

      Organizatorzy:  Magdalena Gorska i Małgorzata Rajczykowska

     • Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

     • W niedzielę 10 kwietnia uroczyście obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. #katyń #smoleńsk #pamiętamy Nasza szkoła uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku. O 12.30 była msza w intencji ofiar zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie oraz za tych, co zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem “Katyń 1940”, który znajduje się na terenie kościoła. W tym roku uroczystości poprowadziło Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego, któremu w tym roku pełni patronat nad Pomnikiem Katyń – 1940 .

     • Wystawa prac Zuzi z klasy 2a

     • Zuzanna Kulmaczewska, uczennica klasy 2A, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022, brała udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jej zainteresowania plastyczne. Zuzia, podczas słuchania utworów Antonio Vivaldiego, pt.: „Cztery Pory Roku”, stworzyła serię czterech prac przedstawiających Wiosnę, Lato, Jesień i Zimę. Obrazy zostały namalowane pod kierunkiem pani Małgorzaty Rajczykowskiej.

     • Wycieczka do Centrum Olimpijskiego.

     • 5 kwietnia klasy:1a,2a I 2b były w Centrum Olimpijskim w Warszawie.Dzieci miały wyjątkową okazję spotkać się z pięściarką,kick-bokserką,mistrzynią świata I Europy, złotą mistrzynią igrzysk z 2019r.- Panią Karoliną Koszewską.Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o boksie,zmagały się w konkurencjach przygotowanych przez panią Karolinę.Był też czas na zabawy sportowo-ruchowe.

     • Szkolny Konkurs Wielkanocny „Symbol Wielkanocy”

     •  

      Regulamin:

      1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku

      2. Termin oddania prac: 12 kwietnia 2022r.

      3. Wyniki konkursu: 13 kwietnia 2022r.

      4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

                   I. Klasy 1-3

                  II. Klasy 4-85ska

       

       

      . Ocenianie:

      Jury oceniać będzie:

      -  nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych

       - samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

       - staranność i estetykę

       - oryginalność w doborze techniki plastycznej

       - artystyczną wyjątkowość prac

      6. Jury przyzna nagrody oraz dyplomy.

       

                                         Małgorzata Rajczykowska

      Magdalena Gor


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook