• Rusza rekrutacja do klasy 1 w SP 2 - zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły !

     • Drogi Pierwszaku, czekamy właśnie na Ciebie !!!

      Nasza Szkoła jest niezwykła i najlepsza bo:

      • Ma ciepłą i rodzinną atmosferę, a każdy może liczyć na indywidualne podejście,
      • Jest w niej miło i bezpiecznie,
      • Uczymy się w kameralnych grupach i kolorowych salach lekcyjnych, w których każdy ma własną szafkę lub szufladę na przybory szkolne i podręczniki,
      • Uczestniczymy w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem tablic multimedialnych,
      • Mamy wspaniałych nauczycieli oraz wsparcie pedagoga i psychologa,
      • Zdobywamy wiedzę nie tylko w szkole, ale i w muzeach, teatrach oraz spacerach przyrodniczych,
      • Mamy zajęcia komputerowe w pracowni, w której uczymy się również przez zabawę,
      • Korzystamy z bogatych zbiorów naszej biblioteki szkolnej i czytelni, wyposażonej w laptopy z dostępem do Internetu,
      • Mamy pianino, które uatrakcyjnia nam lekcje, zajęcia świetlicowe oraz przedstawienia,
      • Mamy przyjazną dla dzieci świetlicę, odrębną do zabawy i aktywnego odpoczynku oraz „cichą” w której odpoczywamy i odrabiamy lekcje, opiekują się nami nauczyciele w godzinach 7.00-17.30.
      • Ćwiczymy na trzech salach gimnastycznych – dużej, gdzie możemy grać we wszystkie gry sportowe, średniej zwanej baletową, bo ma lustro i rozłożone na podłodze miękkie puzzle idealne do ćwiczeń gimnastycznych oraz małej, gdzie gramy między innymi w tenisa stołowego,
      • Gdy jesteśmy głodni w naszej stołówce jemy pyszne obiady – zupę, drugie danie, sok/kompot i zawsze pyszny owoc.
      • Rano często rozgrzewa nas pyszne kakao, a po południu, jeśli zgłodniejemy możemy liczyć jeszcze raz na ciepłą zupę,
      • Mamy gabinet i zapewnioną opiekę Pani Pielęgniarki,
      • W naszej szatni mamy do dyspozycji indywidualne, zamykane na kluczyk szafki,
      • Poza budynkiem szkolnym bawimy się na placu zabaw a ćwiczymy na nowoczesnym boisku szkolnym (bieżnia, boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią z tartanu),
      • Angażujemy się w akcje wolontariatu,

      • Bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych,

      • Uczestniczymy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, często jesteśmy laureatami, nauczyciele i rodzice są z nas dumni,
      • Mamy w ofercie też wiele zajęć pozalekcyjnych wspierających nasz rozwój: judo, karate, akrobatykę, lego robotykę, język angielski.

      Zobaczcie zresztą sami co u nas słychać ….

     • Harmonogram rekrutacji do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

     • Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 21 lutego 2022 roku o godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

      Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

      Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023

      Podstawy prawne

      Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

      • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
      • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

       

      Informacje ogólne

      Do klas pierwszych przyjmowane są:

      • dzieci 7 letnie (urodzone w 2015 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym;
      • dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

      Dziecko, któremu organ prowadzący wskazał, jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka przyjmowane jest na podstawie wniosku. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie 14-18.02.2022 roku.

       

      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

      Zarządzenie nr 18/2022 Prezydenta Miasta Otwocka

       

      Włączenie się w postepowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

      • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
      • data i godzina wydrukowania wniosku;
      • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
      • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

      nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

       

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

       

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wrazz oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

      Załącznik – zgłoszenie do szkoły obwodowej

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka;

      – drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej;

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

      – pobierają druk zgłoszenia w dowolnej szkole;

      – wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

      – informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

      • Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym;
      • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.
      • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej widomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      • Po zakończeniu etapu potwierdzania woli przez rodziców/ opiekunów prawnych uczniów, którzy składali wniosek kandydata spoza obwodu, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej widomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

       

      Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

       

      Kandydaci spoza obwodu

      1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
      2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
      3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
      4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/ prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
      5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka w uchwale nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
      6. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

      Załącznik – wniosek kandydata spoza obwodu

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      – wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka;

      – drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

      • Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

      – pobierają druk wniosku w dowolnej szkole;

      – wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

      – informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

      • Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
      • Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Załącznik – oświadczenie o samotnym wychowywaniu

      Załącznik – oświadczenie o wielodzietności

      Załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

      Załącznik – oświadczenie klasa integracyjna

       

      • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
      • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły
      • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
      • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
      • Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli przez system informatyczny lub pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

      Załącznik – potwierdzenie woli

      • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

       

      Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

      • Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
      • Wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
      • Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
     • NASZE PRZEDSZKOLE DOŁĄCZA DO MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI "Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future"

     • Nasze odziały przedszkolne – grupa Żeglarzy, Marynarzy Muszelek i Kropelek dzięki hojności Rady Rodziców, od drugiego semestru przystąpią, do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności Bilingual Future.

      Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla dziecka językiem obcym. Zabawy w języku angielskim z wesołymi żuczkami Baby Beetles odbywać będą się codziennie. W programie będą uczestniczyć dzieci ze wszystkich czterech grup.

      Seria Baby Beetles opracowana z myślą o najmłodszych dzieciach na całym świecie opiera się na jasnej i sprawdzonej metodzie. Jest efektem długoletnich badań i doświadczeń. Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach. Podstawową zasadą jest tu nauka poprzez zabawę – oglądanie i słuchanie tak często, jak tylko dzieci mają na to ochotę. Maluszki i przedszkolaki z radością uczą się angielskiego z Baby Beetles głównie dlatego, że piosenki śpiewane są przez dzieci. To daje małym słuchaczom swobodę, jaką odczuwają obcując z rówieśnikami. Starannie przygotowane i nagrane wg założeń Claire Selby głosy prezentują doskonałą, wyraźną wymowę w połączeniu z radosnym, dziecięcym brzmieniem. To ważny element zasady dzieci uczą dzieci, która przyczyniła się do dużej popularności animacji Baby Beetles.

     • Nauka stacjonarna dla klas 1-4 już od 14.02.2022 r. !

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że:

      1. Nauka stacjonarna dla klas 5 - 8 wraca 21 lutego 2022r.

      2. Przestaje obowiązywać zasada wysyłania klas na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną (uczniem czy nauczycielem).

     • Podziękowania dla Rady Rodziców !

     • Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców, a w szczególności dla rodziny Państwa Pietrzaków, rodziców ucznia z klasy 1a, za sfinansowanie zakupu pianina cyfrowego Roland HP 702 dla Szkoły Podstawowej nr 2

      Zapraszamy do oglądania

     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych !

     • Od jutra tj. 25.01.2022r do 28.01.2022r  w naszej szkole zostają zawieszone zajęcia stacjonarne. Nauka będzie odbywać się zdalnie. Wszystkie lekcje będą się odbywać zgodnie z planem.

     • Wystartowały zapisy do „Koduj z Gigantami”

     • Wystartowały zapisy na „Koduj z Gigantami” - bezpłatne warsztaty z programowania dla uczniów szkół podstawowych i średnich, organizowane w ramach ogólnopolskiej, społecznej akcji edukacyjnej. Motywem przewodnim warsztatów będą „szyfry i zagadki”.

      Warsztaty odbędą się stacjonarnie w placówce Giganci Programowania w Otwocku przy

      ul. H. Kołłątaja 4 oraz online, w technologii wirtualnych klas.

      Dla uczniów z Otwocka i sąsiednich miejscowości Giganci Programowania przygotowali:

      • klasy 1-3: programowanie w Scratch oraz Minecraft Education Edition,
      • klasy 4-6: programowanie w Scratch oraz tworzenie aplikacji mobilnych w AppInventor,
      • klasy 7-8: wstęp do programowania w C# i Python, szkoła średnia: wstęp do programowania w C# i Python.

      Celem „Koduj z Gigantami” jest popularyzacja nauki programowania wśród uczniów w wieku 7-19 lat, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jarosław Margielski Prezydent Otwocka.

       

      Termin warsztatów to niedziela, 20 lutego oraz sobota i niedziela, 26-27 lutego.

       

      Zapraszamy do zapisów na stronie www.kodujzgigantami.pl

      Zapisów mogą dokonać tylko rodzice !!!

     • Podziękowanie za udział w akcji - Paczka na Kresy.

     • Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w tegorocznej Paczce na Kresy. Dziękujemy, że mogliśmy pomóc . Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję - społeczności uczniowskiej, rodzicom, nauczycielom. Cieszymy się, że jest tak wiele osób, które angażują się w niesienie pomocy potrzebującym.

     • Uwaga konkurs !!!

     • Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Szczegóły poniżej.

      Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych!

      Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła? Ile to miesięcznie? A ile w roku?

      Wyobraź sobie, że płacisz ryczałtową stawkę za 12 worków śmieci rocznie. Jeden miesięcznie. Jeśli przekroczysz ten limit, zapłacisz dopłatę za każdy dodatkowo wyrzucony worek. Co zrobisz, aby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci? W tej grze zdobędziesz punkty albo zmniejszając ich ilość albo oddając jak najwięcej do recyklingu. A najlepsi mogą otrzymać tytuł „Ambasadora sortowania”….

      To jest oczywiście tylko hipotetyczny scenariusz gry planszowej. Już wkrótce poznamy inne, mamy nadzieję, dużo lepsze scenariusze, z których sami chętnie skorzystamyw domu, by lepiej segregować śmieci, kontrolować ich ilość oraz jak najwięcej kierować do recyklingu.

      15-tego stycznia br. startuje 8-ma edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i przyjaciele, dla dzieci szkół podstawowych. Konkurs otrzymał patronat Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratoriów Oświaty w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. W terminie od 15 stycznia 2022 do 30 marca 2022 dzieci z klas 4-6 będą mogły przygotować dwa zadania konkursowe: pierwsze będzie polegało na wymyśleniu scenariusza gry zachęcającej do recyklingu opakowań, a w drugim trzeba przekonać przyjaciół do selektywnej zbiórki i recyklingu elektroodpadów w formie krótkiego filmiku. Wiele rad i wskazówek przekażemy uczestnikom w materiałach edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

      Warto podjąć to wyzwanie i zgłosić się do rywalizacji zespołowej: członkowie najlepszego ekozespołu; tego, który otrzyma najwyższą punktację jury, otrzymują nagrody w formie półdniowego wyjazdu związanego z ochroną środowiska.

      Ponadto w terminie 15.01.2022 – 30.03.2022 odbędzie się V wirtualna Liga Recyklingu, rozgrywka internetowa na punkty w dwóch aplikacjach edukacyjnych: Liga Elektrorecyklingu i Przyjaciele Recyklingu. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: tablety do nauki. W tym roku po raz pierwszy przyznamy też nagrody  w formie najbardziej  potrzebnych pomocy dydaktycznych dwóm najlepszym placówkom edukacyjnym.

      Konkurs promuje edukację ekologiczną oraz doskonali kompetencje kluczowe takie jak korzystanie z technologii informatycznych czy aplikacji internetowych przekazujących wiedzę ekologiczną, nt. postaw i wzorów ekologicznego postępowania, a także recyklingu surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych technologii.

      Odpowiedzi na zadania konkursowe trzeba też świetnie zaprezentować, bo kryteriami oceny będzie nie tylko wiedza uczestników, ale oryginalność w podjęciu tematu czy staranność wykonania zadania. Uczniowie będą pracować w małych zespołach, ucząc się współpracy w grupie, co jest ważnym elementem wychowania.

       

       

      Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil,KRS nr 0000393451, adres siedziby: Ropki 7, 38-316 Wysowa Zdrój.

      Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

      Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl

      Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl

      Konkurs jest bezpłatny.

     • Jasełka w naszym parafialnym kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie.

     • 16 stycznia 2022r  mieliśmy zaszczyt przedstawić historię Bożego Narodzenia w naszym parafialnym kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie. Było uroczyście i bardzo pięknie. Dziękujemy aktorom z 3a i 3b oraz Rodzicom. Dziękujemy wychowawcom pani Agacie i pani Kasi oraz pani Ali za oprawę muzyczną.

     • Występ w klasy 3a i 3b w Teatrze im. Stefana Jaracza

     • Uczniowie klasy 3a i 3b w ramach nagrody za zajęcie I Miejsca w tegorocznym przeglądzie jasełek, wystawili swoje bożonarodzeniowe przedstawienie na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu, dziękujemy za przygotowanie dzieciom, rodzicom, nauczycielom !!!

     • I Miejsce w tegorocznym konkursie Szopek Bożonarodzeniowych

     • Duma nas rozpiera , nasza szkoła zdobyła I Miejsce w tegorocznym konkursie Szopek Bożonarodzeniowych organizowanych przez MOKTiS. Gratulacje i brawa dla naszych uczennic Uli Marciniak i Zuzi Zielińskiej z klasy 5bs oraz Pani Małgorzaty Rajczykowskiej. Poniżej fotografie naszej nagrodzonej szopki w różnych odsłonach.

     • Zaproszenie do teatru !!!

     • W najbliższą sobotę tj. 15.01.2022r. o godz. 11.00 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku odbędzie się  występ jasełkowy przygotowany przez uczniów z klasy 3a i 3b. Nasze jasełka zajęły I Miejsce w konkursie MOKTiS a występ na scenie teatru jest częścią wyróżnienia.

      Bardzo serdecznie Wszystkich zapraszamy !!!

     • Orszak Trzech Króli zawita do Otwocka!

     • Zapraszamy do udziału w ulicznych jasełkach, które od ponad dekady odbywają się w setkach miejscowości w całej Polsce i na świecie. To inicjatywa, w którą angażują się rodziny, szkoły, wspólnoty, nauczyciele, sąsiedzi i wszyscy mieszkańcy!

      W dniu 6 stycznia 2022 odbędzie pierwsza otwocka edycja. Mędrcy ze Wschodu - Trzej Królowie ze swoimi świtami, rycerzami, wojownikami i dwórkami wyruszą ulicami miasta za Betlejemską Gwiazdą oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

      Wydarzenie rozpocznie się na Skwerze Szarych Szeregów przy Teatrze im. Stefana Jaracza, gdzie zostaną odegrane pierwsze sceny.

      Następnie orszak przejdzie ulicą Andriollego do schodów kościoła im. bł. ks. Kłopotowskiego, który tego dnia stanie się Dworem Heroda.

      Następnie ruszymy do Parku Miejskiego, gdzie na tarasie Liceum Ogólnokształcącego im. Gałczyńśkiego Dobro stoczy walkę ze złem.

      Na finałową scenę - złożenie pokłonu przez trzech Króli Dzieciątku Jezus, zapraszamy Państwa do Stajenki, czyli przed Muszlę Koncertową. Tam wspólnie odśpiewamy kolędę "Bóg się rodzi".

      Po zakończeniu Orszaku odbędzie się wspólne kolędowanie z Maciejem Miecznikowskim.

      Wszystkich serdecznie zapraszamy! Będzie radośnie, kolorowo, głośno i wyjątkowo!

      Odbierzcie swoje korony i podążajcie za Orszakiem

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sp2@oswiata-otwock.pl
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook