• SP 2 na I miejscu

     • 28 lutego 2024 r. reprezentacja dziewcząt w siatkówce zajęła pierwsze miejsce w mistrzostwach Otwocka. Brawo!

     • Dzień Dinozaura w Przedszkolu

     • W związku z Dniem Dinozaura nasze Przedszkolaki odbyły niezwykłą podróż do świata prehistorycznych gadów. W salach powstały „dinozaurowe” kąciki a dzieci na zajęciach dowiedziały się jak żyły dinozaury, jak wyginęły i kim jest paleontolog. Były poszukiwania, prześwietlanie jaj, wyścigi z jajkami, oglądanie Dinozaurów 3D oraz kreatywne prace plastyczne. Przedszkolaki zamieniły się rownież w odkrywców, którzy poszukiwali ukrytych w piasku pozostałości dinozaurów i skamieniałości.

      Było wesoło i pracowicie.

      Mamie Marysi i Stasia dziękujemy za przygotowanie fotobudki.

     • Noc filmowa klas III

     • 23 lutego 2024 r. klasy trzecie urządziły w szkole noc filmową. Uczniowie brali udział w zabawach integracyjnych, robili własne pizze, a na koniec każdy otrzymał przepyszną watę cukrową. Oczywiście nie zabrakło oglądania filmów i dobrych humorów! Dziękujemy Pani Dyrektor Magdalenie Słupskiej oraz Pani Agnieszce Gawrońskiej za nieocenioną pomoc w tym przedsięwzięciu

     • Klasy pierwsze w teatrze

     • W środę 21.02 w Dniu Międzynarodowego Języka Ojczystego, klasy pierwsze wybrały się do Teatru Baj na przedstawienie pt." Maleńkie Królestwo królewny Aurelki". Ta historia miała na celu pokazanie dzieciom, że bycie królewną lub królem to nie tylko same przywileje, ale również odpowiedzialność i obowiązki; a szczęśliwe zakończenie baśni to nie zawsze ślub z królewiczem. Cenna jest rodzina, przyjaźń i wspólnie spędzony czas. Wyjazd był bardzo udany.

     • Warsztaty czekoladowe

     • W dniu 21 lutego 2024 r. uczniowie klasy 7a uczestniczyli w słodkich warsztatach czekoladowych, które odbyły się w restauracji Nowy Gurewicz.

     • Spotkanie z pisarką

     • Jak świętować dzień Języka Ojczystego? Tylko w doborowym towarzystwie . Naszych przedszkolaków i uczniów odwiedziła 20 lutego 2024r. pani Paulina Płatkowska. Poznaliśmy jej książki i tematykę, którą podejmuje: przyrodę, wodę, owady i inne robaczki. Po spotkaniu dzieci kupiły książki i otrzymały piękne dedykacje. Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

     • Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

     • Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się dnia 19 lutego 2024 roku od godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

      Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/  a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

      Podstawy prawne

      Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

      • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z póżn. zm.);
      • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

       

      Informacje ogólne

      Do klas pierwszych przyjmowane są:

      • dzieci 7 letnie (urodzone w 2017 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym;
      • dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

      Dziecko, któremu organ prowadzący wskazał, jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka przyjmowane jest na podstawie wniosku. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie 5-16.02.2024 roku do godz. 12:00.

       

      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

      Załącznik zarządzenie (nr 15/2024)

       

      Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych:

      • Od 5 do 16 lutego do godz. 12 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.
      • Od 19 lutego od godz. 9 do 1 marca do godz. 15 – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      • Od 4 do 15 marca do godz. 8 – weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.
      • 18 marca godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
      • Od 18 marca do 22 marca do godz. 15 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.

      25 marca godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

       

      Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

      • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
      • data i godzina wydrukowania wniosku;
      • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
      • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

      nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

       

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

       

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

      Załącznik zgłoszenie do szkoły obwodowej

      • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka;

      – drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej;

      • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

      –  pobierają druk zgłoszenia w dowolnej szkole;

      –  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

      – informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

      • Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym;
      • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.
      • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      • Po zakończeniu etapu potwierdzania woli przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów, którzy składali wniosek kandydata spoza obwodu, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

       

      Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

       

      Kandydaci spoza obwodu

      1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
      2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
      3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
      4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
      5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka w uchwale nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

      Załącznik Uchwała XLVII/365/2017

      1. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

      Załącznik wniosek kandydata spoza obwodu

      • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      – wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka;

      – drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

      • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

      –  pobierają druk wniosku w dowolnej szkole;

      –  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

      – informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

      • Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
      • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Załącznik oświadczenie o samotnym wychowywaniu

      Załącznik oświadczenie o wielodzietności

      Załącznik oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km

      Załącznik oświadczenie klasa integracyjna

      • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
      • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
      • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
      • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
      • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli przez system informatyczny lub pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

      Załącznik potwierdzenie woli zapisu

      • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

       

      Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

      • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

      – wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. (Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.),

      – wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.). Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     • NASZA PATRONKA - IRENA SENDLEROWA

     • Pamiętamy o Irenie Sendlerowej, która urodzila się 114 lat temu w Warszawie 15-go lutego 1910 roku. Dzieciństwo spędziła w Otwocku. Jej otwarte serce wobec potrzebujących, niesienie pomocy każdemu poszkodowanemu jest dla nas wzorem. Sendlerowa uratowała ok 2,5 tys. dzieci z warszawskiego getta. 

      Uczniowie klas czwartych przygotowali plakaty informujące o patronce szkoły. Klasy 6, 7 i 8 były 16 lutego w PMDKu. Uczniowie obejrzeli film "Dzieci Ireny Sendlerowej". Na świetlicy dzieci poznały jej życiorys i pomalowały portrety. Pomocą posłużył teatrzyk Kamishibai, który zakupiła nam RR.

     • Walentynki 2024

     • Walentynki zajmują ważne miejsce w kalendarzu uroczystości szkolnych. To wyjątkowy dzień, w którym uczniowie okazują sobie wiele sympatii. Kolor czerwony królował dziś w klasach, a miłe słowa zapisane na wylosowanych karteczkach oraz dostarczona poczta walentynkowa umiliły uczniom i nauczycielom dzień. Zdjęcia wykonane w walentynkowej ramce potwierdzają, że to był przyjemnie spędzony czas.

     • Kawiarenka charytatywna

     • Dnia 13 lutego 2024r. w naszej szkole zorganizowana została kawiarenka charytatywna, która jak zwykle rozbiła bank! Zainteresowanie było ogromne i nasi wolontariusze sprzedali wszystko!!! Dziękujemy organizatorom, wolontariuszom, darczyńcom i Wam kochani, którzy to wszystko kupiliście i zjedliście!!! Dziękujemy Izabella Zalewska - Skowrońska za podarowane misie i balony. Zoja to znaczy życie cieszymy się, że możemy pomóc !!! Kolejne akcje przed nami !!!

     • Szyjemy serca

     • Z okazji zbliżających się Walentynek, klasa 3b 13 lutego 2024r. wykonała materiałowe serduszka przy pomocy szkolnej maszyny do szycia kupionej z programu #LaboratoriaPrzyszłościDziękujemy za czujne oko, pomoc i cenną wiedzę Pani Elżbiecie Skolimowskiej oraz za wsparcie Pani Monice Stułce.

     • Międzynarodowy dzień pizzy w przedszkolnym wydaniu...

     • Jak należy świętować Międzynarodowy dzień pizzy? Przedszkolaki wiedzą najlepiej.....

      ..... było plastycznie, matematycznie i oczywiście pysznie.... 

      Bardzo dziękujemy rodzicom z trójek grupowych, którzy zaangażowali się w organizację pizzowego poczęstunku.

      Grupa "Marynarze" dodatkowo dziękuje Pizzerii Street Pizza Otwock za możliwość udziału w warsztatach. 

     • Tłusty czwartek w przedszkolu

     • Zgodnie z tradycją w „Tłusty Czwartek” każdy powinien zjeść pączka. Tak też  było w naszym przedszkolu. 

      Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, skąd wzięła się nazwa "Tłusty czwartek" a na deser odbyły się liczne zabawy muzyczno – ruchowe, plastyczne oraz matematyczne. W tym dniu nie mogło zabraknąć degustacji pysznych pączków. Była to okazja do świetnej zabawy oraz przypomnienia i kultywowania polskich zwyczajów.

     • Bal karnawałowy w SP 2

     • Wyjątkowa dekoracja, wyjątkowa atmosfera i wyjątkowe stroje - to bal o tematyce "Nocka", w którym udział wzięli uczniowie z klas 1-3 dnia 7 lutego 2024r. Dzieci pod kierunkiem wodzireja bawiły się w takt muzyki. Parami, grupami, indywidualnie, w kółkach, pociągach i innych konfiguracjach. Zabawa była bardzo udana.

     • PRZEDSZKOLAKI NA BALU KARNAWAŁOWYM

     • Kolorowe stroje, piękna dekoracja i skoczna muzyka – tak wyglądał bal karnawałowy w przedszkolu. Przedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje i z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach oraz konkursach wokalnych.

     • 21 i 22 stycznia - Dzień Babci i Dziadka.

     • Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy wyjątkowych chwil z wnukami, spełnienia wszystkich marzeń, niekończącej się pogody ducha, dużej dawki miłości i wielu wspólnych wspomnień.

     • XVI Przegląd Kolęd i Pastorałek

     • Z dumą infamujemy, że 13 stycznia 2024 r. w XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez MOKTiS w Otwocku, w kategorii klasy 1-3, uczennica klasy 2a Bianka Masny otrzymała III miejsce, a uczennica klasy 5b Iga Pleskot otrzymała I miejsce w kategorii klas 4-8. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Pani Alicji Bieńkowskiej-Wierzbickiej za przygotowanie.


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej
   • sekretariat tel.(22) 779 32 32 sekretariat uczniowski tel. 605 834 956 sekretariat Dyrektora Szkoły tel. 605 834 900
   • ul. Poniatowskiego 47/49 05 - 400 Otwock NIP 5322071474 REGON 367997990 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Facebook